СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Цени

Фирми нерегистрирани по ДДС

Брой документи на месец

За фирми, занимаващи се само с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги

За фирми, занимаващи се с производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

до 40 документа

 80

 110

 130

25

от 41 до 80 документа

 120

 160

 190

25

от 81 до 120 документа

160

210

250

25

над 121 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

25


Фирми регистрирани по ДДС

до 20 док.

160

210

 250

25

от 21 до 40 документа

 200

 260

 310

25

от 41 до 80 документа.

 250

 310

 370

25

от 81 до 120 документа

300

360

440

25

от 121 до 200 документа

350

440

520

25

Ф-ми с над 200 док. месечно рег. по ДДС

по договаряне

по договаряне

по договаряне

25


Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 30 лв. за подадена декларация.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал

Месечно възнаграждение

1-3 души

30

4-10 души

80

Над 10 души

по договаряне


Допълнителни такси

Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – едномесечно възнаграждение

Изготвяне и подаване на месечна Интрастат декларация - по договаряне в зависимост от позиците

Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение

Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 1.50 лв. на фактура


В абонамента е включено:

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
 • Подаване на информация за сключените трудови договори
 • Взимане и носене на документи до обект на КЛИЕНТА
 • Подаване на годишна данъчна декларация
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията
 • Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА

Забележка:

 • "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
 • "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 • СКАД 2000 ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
 • Всички цени са в български левове без включен ДДС.