СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Правни услуги

Дружествено право

 • Съдебни и данъчни регистрации на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури , регистрация на фондации, сдружения и др;
 • Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании;
 • Необходими регистрации в съответните български институции (Данъчни органи, Българска търговско-промишлена палата, Национален статистически институт и др.);
 • Регистриране на промени в статута на гореизброените субекти;
 • Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества и др.).

Търговски сделки и договори

 • Договори за покупко-продажба;
 • Договори за цесия ;
 • Договори за лизинг;
 • Франчайзингови договори,
 • Комисионни договори;
 • Договори за консигнация;
 • Спедиционни договори;
 • Договори за превоз;
 • Упълномощавания;
 • Подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници).
 • Други видове договри

Данъчно и финансово право

 • Комплексна данъчна защита
 • Данъчно планиране при създаването на фирма или започването на дейност;
 • Данъчно планиране при извършване на сливания и вливания на фирми;
 • Обща данъчна регистрация;
 • Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите;
 • Данъчно планиране и структуриране на доходите на чужди граждани, работещи в страната;
 • Корпоративно и индивидуално данъчно облагане;
 • Косвено данъчно облагане;
 • Възстановяване на данъчни кредити;
 • Планиране и редуцирането на отрицателни финансови потоци;
 • Представителство пред данъчните власти;
 • Административни и съдебни обжалвания на незаконосъобразни актове, издадени от органи на данъчната администрация.

Административно право

 • Производства по молби, жалби и други пред различни административни органи;
 • Обжалване (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др.

Процесуално представителство

 • Представителство пред съдебни и арбитражни органи;
 • Водене на съдебни дела и процесуално представителство;
 • Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България;
 • Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове

Право на интелектуална собственост

 • Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;
 • Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;
 • Регистрация на патент, полезен модел, тополгия на интегрална схема
 • Комплексни лицензионни договори;
 • Защита на правата върху интелектуална собственост.
 • Защита на авторите и притежателите на патенти;

Трудово и осигурително право

 • Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда;
 • Правна защита на работници и служители включително и представяне пред съда;
 • Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори;
 • Пълно обслужване на интересите на работодателя;
 • Консултации по промените на законодателството, третиращо социалното осигуряване;
 • Оптимизиране на отрицателните парични потоци, свързани с осигурителните вноски, т.н.

Застрахователно право

 • Учредяване и регистрация на застрахователни дружества;
 • Защита на интересите на застрахователните компании: изготвяне на общи и специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по администриране на различни видове застраховки;
 • Подготовка на специфични застрахователни продукти, изготвяне на съзастрахователни и презастрахователни договори;
 • Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица.

Инвестиционни посредници. Банково право

 • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
 • Правно обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, факторинг, сконтиране на менителнични ефекти и др.);
 • Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит;
 • Подготовка на договори за кредитни обезпечения.

Несъстоятелност

 • Предприемане на мерки за избягване на несъстоятелността;
 • Правна защита при откриване на производство по несъстоятелност;
 • Изготвяне на оздравителни планове;
 • Изготвяне на споразумения с кредиторите;
 • Правна помощ и процесуално представителство в производството по несъстоятелност.

Приватизация

 • Оценки и правни анализи за състоянието на дружествата, предложени за приватизация;
 • Документално обслужване на приватизационните сделки и представителство пред съответните институции, свързани с приватизационния процес;
 • Изготвяне на доклади относно правното състояние на дружества с оглед придобиването им (legal due diligence);
 • Представителство при кандидатстване за концесионни права върху обекти изключителна държавна и общинска собственост.

Чуждестранни инвестиции

 • Консултиране и обслужване на чужди инвестиции; предоставяне на съвети за правните възможности за закрила на инвестициите и оптимизиране на данъчния режим;
 • Недвижими имоти
 • Подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти;
 • Намиране на имот в страната съгласно предварително зададени критерии;
 • Провеждане на преговори и представителство на клиента;
 • Проучване правния състояние на определен имот;
 • Данъчни и други консултации, свързани с имота;
 • Кандидатстване и получаване на банкови кредити за закупуването на имоти.

Съдебно изпълнение

Решаване на специфични проблеми, свързани със изпълнението на влезли в сила съдебни и арбитражни решения