СКАД 2000 Счетоводни услуги

Текущо обслужване

Текущо обслужване

повече
Годишно приключване

Годишно приключване

повече
Застраховки

Застраховки

повече
Правни услуги

Правни услуги

повече

Текушно обслужване

  1. Съставяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната стопанска дейност;
  2. Разработване и съблюдаване на възпретата счетоводна политика;
  3. Осчетоводяване на първичните счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетоводната информация, породена от всички стопански операции с използване на програмни продукти;
  4. Изготвяне на периодични счетоводни отчети;
  5. Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението;
  6. Изготвяне и представяне в данъчните подразделения на месечните справки-декларации по ЗДДС;
  7. Отчитане на дълготрайните активи, амортизации, изготвяне на данъчно амортизационен план по смисъла на ЗКПО;
  8. Изготвяне на разчетно – платежни ведомости за работници и служители, текущо начисляване на работните заплати и дължимите за тях вноски и данъци, подаване на необходимата информация към НОИ;
  9. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и други документи във връзка с наетите лица по трудов договор, както и по извънтрудови правоотношения, заверка на трудов стаж и осигурителна книжка в НОИ;
  10. Данъчна защита.